Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Kancelaria Komornicza nr III w Pabianicach

Dariusz Kubańczyk

Kontakt

tel. 516 577 078

informacje udzielane przez pracowników kancelarii
we środy i czwartki w godzinach: 10.00-13.00

 

we wtorki przez komornika w godzinach: 10.00-15.00

 

adres e-mail:

kancelaria@kubanczyk.pl

www:

http://kubanczyk.pl

http://komornikwpabianicach.pl

 

 

Dodatkowe informacje

Adres Kancelarii

ul. Warszawska 44/50 lok. 108b

I piętro (dawny budynek Pabii)

95-200 Pabianice

 

NIP: 7311079042

REGON: 365565133

Rachunek bankowy kancelarii

Wszelkich wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

92 1020 3352 0000 1802 0230 3436

 

Rewir (przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach)

Miasta:
Pabianice, Konstantynów Łódzki

Gminy:
– Gmina Ksawerów:
Dąbrowa, Ksawerów, Nowa Gadka, Nowa Wola, Rypułtowice, Wola Zaradzyńska, Wola Zaradz. Kolonia, 

 Gmina Konstantynów:
Mirosławice, Bechcice, Józefów, Żabiczki, Ignacew, Srebrna, Józefów Nowy, Dąbrowa, Konstantynów Łódzki, 

– Gmina Pabianice:
Pabianice, Bychlew, Rydzyny, Hermanów, Karolew, Terenin, Władysławów, Jadwinin, Janowice, Klimkowizna, Piątkowisko, Petrykozy, Szynkielew, Kudrowice, Górka Pabianicka, Świątniki, Majówka, Konin, Gorzew, Porszewice, Okołowice, Wola Żytowska, Żytowice, Wysieradz, Pawlikowice,

– Gmina Rzgów:
Rzgów, Bronisin, Bronisin Dworski, Czyżeminek, Gospodarz, Babichy, Tadzin, Grodzisko, Guzew, Huta Wiskicka, Kalinko, Prawda, Romanów, Konstantyna, Gadka Stara, Starowa Góra,
Kalino,

– Gmina Dłutów:
Budy Dłutowskie, Czyżemin, Dąbrowa, Dłutów, 
Dłutówek, Drzewociny, Huta Dłutowska, Jastrzębieniec, Lesieniec, Leszczyny Duże, Leszczyny Małe, Łaziska, Mierzączka Duża, Orzk, Pawłówek, Borkowice, Piętków, Redociny, Stoczki – Porąbki, Ślądkowice, Tążewy, Świerczyna, Kociołki Las.

Wnioski egzekucyjne

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji o alimenty

Wniosek o doręczenie korespondencji adresatowi

Wzór skargi na czynności komornika sądowego

Systemy informatyczne

Informacja RODO

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Dariusza Kubańczyka – Kancelaria Komornicza nr III w Pabianicach.
Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Dariusz Kubańczyk,
Kancelaria Komornicza w Pabianicach (95-200), ul. Warszawska 44/50 lok. 108B (dalej „Kancelaria”).

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e-mail: kancelaria@komornikpabianice.dk
tel.: 516 577 078

adres:
ul. Warszawska 44/50 lok. 108B
95-200 Pabianice

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Dane Inspektora Ochrony Danych: Sebastian Nowak, można się z nim skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@rodo-online.eu

Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji. Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych. W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.

W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii. Na podstawie zgody Kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www czy danych osobowych związanych z rekrutacją. Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii. Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii. Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargi w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail: kancelaria@komornikpabianice.dk, telefonicznie 516 577 078 lub pisemnie na adres ul. Warszawska 44/50 lok. 108B-109B, 95-200 Pabianice. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi. Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych w zależności od kategorii: kat. A przez okres 10 lat, kat. B przez okres 5 lat, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, w których przeprowadzono pierwszą licytację, która jest przechowywana przez okres 10 lat. Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne). Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Formularz Kontaktowy

Skontaktuj się z Kancelarią bezpośrednio za pośrednictwem poniższego formularza.

11 + 7 =

UWAGA – wysyłając e-maila wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Dariusza Kubańczyka, Kancelaria Komornicza nr III w Pabianicach, ul. Warszawska 44/50 lok. 108b-109b, 95- 200 Pabianice w zakresie niezbędnym do przygotowania i udzielenia odpowiedzi.

Administrator będzie przetwarzał dane podane w formularzu nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego,
żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.